Tuyết Đầu Mùa (First Snow)

“Nhìn hạt tuyết cứ rơi, đã rơi đến nơi cuối trời
Dẫu tuyết nuối hạt tuyết vẫn tuôn rơi
Giấu đi chiếc lá úa ngày xưa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s