Tuyết Đầu Mùa (First Snow)

“Nhìn hạt tuyết cứ rơi, đã rơi đến nơi cuối trời
Dẫu tuyết nuối hạt tuyết vẫn tuôn rơi
Giấu đi chiếc lá úa ngày xưa”