Tài Liệu

GIÁO TRÌNH KINH TẾ

Giáo trình Thương mại Quốc tế  (GS: Elhanan Helpman)
Bậc: Sau ĐH. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Tiến độ: 80% hoàn thiện.
Trade Notes

Giáo trình Tài chính Quốc tế  (GS: Gita Gopinath)
Bậc: Sau ĐH. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Tiến độ: Đang cập nhật.
IF_notes

TÀI LIỆU TOÁN HỌC

Lý thuyết xác suất (GS: Patrick Cheredito)
Bậc: Sau ĐH. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Tiến độ: 100% hoàn thiện.
summary